T.C. mi, TC mi, T. C. mi?

Yoksa, “İş Buna Kalsın” mı?

 

 

Bir tarihte, –altı yıldan fazla oluyor– Genelağ’da Dilimizi Koruyalım’da (Dilimiz Com)¹ bu alanın sahibi ve yöneticisi (moderatörü) Tahsin Melan’ın bir eleştirisi yer almıştı; Sayın Melan, bir devlet kuruluşunun Genelağ adresinin Türkçe açısından özensizliğini dile getiriyordu. Özensizlikler arasında, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ adının kısaltmasının yanlış olduğuna da değinmişti.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Dilin Kemiği

Harfler ve Adları

Emre Yazman

 

Bu yazı aslında “Dilin Kemiği” dizisinin ilk yazısı olmalıydı. Niçin? Çünkü alfabe ya da abece adını verdiğimiz şey bir dilin yazıya geçirilmesinde ve okunmasında “temel”dir de ondan. Böyle temel bir işlevi olan abeceyi oluşturan harfler de bütünün parçaları olarak temel işlevleri bulunan işaretlerdir.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Abecemiz

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

Yayın: Resmi Gazete
Yayım Tarihi ve Sayısı: 3/11/1928 – 1030
Numarası: 1353

Madde 1- Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.

Madde 3- Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muamelatına tatbiki tarihi 1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki: evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamların ve matbu muamelat cetvel ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir.
Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve askeri hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır.

Madde 4- Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranı’nın birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kânunuevveli’nin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.