Σαν Πας Στα Ξενα…

Ada Sahillerinde, Adalar Sahilinde…

 

 

‘Ada Sahillerinde Bekliyorum’ ya da ‘Adalar Sahilinde Bekliyorum’… Daha çok birinci adıyla bilinen bir ezgi. Ben bu hicazımsı parçayı ‘şarkı gibi’ görürüm, ‘türkü’ diyenler de var. Kimin, kimlerin yazdığı bilinmiyor; ‘türkü’ denmesi bundan olacak; anonimleşmiş… İstanbullu bir ezgi olması akla pek yakın. Bestecisinin Yesari Asım Arsoy olduğunu belirtenler varsa da, bu bana göre olmayacak bir şey: çünkü, parçanın meyanı yok, bu hâliyle klasik şarkı formunda değil; dolayısıyla, bu biçime yenilikler katarak zengin ezgiler içeren besteler yapmış bir sanatçı olan Yesari Asım’ın bestesi olamaz…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.