Geleceğimiz?

Bir Ferman, Bir Kanun

 

 

“Padişah Fermanı

 

Kuva-i Milliye (Ulusal Güçler) adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla Anayasa'ya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Üçüncü Ordu Müfettişliği’nden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, eski Yirmi Yedinci Fırka (tümen) Kumandanı miralaylıktan (albay) emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, eski Yirminci Kolordu Kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanım’ın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Kanunu’nun 45’inci maddesinin1’inci fıkrası delaletiyle 55’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 56’ncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlar ile her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, hâlen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.

 

Bu Padişah Buyruğu’nu yürütmeye Harbiye Nazırı (Savunma Bakanı) görevlidir.”

 

Osmanlı Padişahı Mehmet Vahidüddin, Divan-ı Harp’in (askeri mahkeme) 11 Mayıs 1920 tarihinde verdiği 20 sayılı karara dayanan bu fermanı (buyruğu) çıkarmıştı. Tarihi 20 Mayıs 1920, Divan-ı Harp dosya numarası 70, Harbiye Nezareti (Savunma Bakanlığı) Adliye-i Askeriye Dairesi evrak sayısı 705. Buyruğun altında, Sadrazam’ın (başbakan) da imzası var. Zamanın sadrazamı, Harbiye Nazırlı Vekilliği’ni de elinde tutan Damat Ferit Paşa.

 

Ama ne oluyor?

 

‘Kuva-i Milliye adıyla fitne ve fesat çıkardıkları savlananlar ile onlara güvenenler, dışa ve içe karşı, Cumhuriyet’le taçlanan büyük bir kurtuluş savaşı veriyorlar.

 

Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetmiş dört yıl önce bugün, Kemal öz adlı cumhurreisimize verilen soyadı hakkında kanun adlı bir yasayla, Kuva-i Milliye ruhunu yaratan Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını veriyor:

 

“Kanun Numarası: 2587

Kabul Tarihi: 24.11.1934

Resmî Gazete Tarihi ve No: 27.11.1934 – 2865

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3, Cilt: 16, Sayfa: 4

 

Madde: 1- Kemal öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir.

Madde: 2- Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir.

Madde: 3- Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.”

 

*

Bugün?

 

Geleceğimiz, bu sorunun yanıtında yatıyor.

 

 

İLGİLİK

 

© 2008 İLGİLİK

 

 

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.