Okullar Açılmadan…

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

«Kanun Numarası: 430

Kabul Tarihi: 3.3.1340

 

Madde 1- Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâleti’ne merbuttur.

 

Madde 2- Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektebler Maarif Vekâleti’ne devir ve raptedilmiştir.

 

Madde 3- Şer’iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

 

Madde 4- Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünun’da bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektebler küşat edecektir.

 

Madde 5- Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaa-i Milliye’ye merbut olan askeri rüşti ve idadiler ile Sıhhiye Vekâleti’ne merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyet-i talimiyeleriyle beraber Maarif Vekâleti’ne raptolunmuştur. Mezkûr rüşti ve idadilerde bulunan heyet-i talimiyelerin cihet-i irtibatları atiyen ait olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar Ordu’ya mensup olan muallimler, Ordu’ya nispetlerini muhafaza edecektir.

(Ek fıkra: 22.4.1941 - 637/1 mad.) Mekteb-i Harbiye’den menşe teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolariyle Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne devrolunmuştur.

 

Madde 6- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

 

Madde 7- İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.»  

 

6.3.1340 (1924) günü 63 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa’nın dediğini ben şöyle anlıyorum:

 

«Öğretim Birliği Yasası

 

Madde 1- Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

 

Madde 2- Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı ya da özel vakıflarca yönetilen bütün medrese ve okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarılarak bağlanmıştır.

 

Madde 3- Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı bütçesinde okul ve medreselere ayrılan tutar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.

 

Madde 4- Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek dinbilim uzmanları yetiştirilmek üzere, Darülfünun’da (İstanbul Üniversitesi’nde) bir ilahiyat fakültesi kuracak ve imamlık, hatiplik gibi din hizmetlerinin yapılması göreviyle sorumlu memurların yetişmesi için de aynı türde okullar kuracaktır.

 

Madde 5- Bu yasanın yayım tarihinden başlayarak genel eğitim ve öğretimle ilgilenip şimdiye dek Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan askeri lise ve ortaokullar ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan sağlık okulları, bütçeleri ve uygulama kurullarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Sözü edilen lise ve ortaokullarda bulunan uygulama kurullarının bağlantı yönleri, gelecekte ait olacakları bakanlıklar arasında değiştirilip düzenlenecek ve o zamana dek Ordu’ya mensup olan öğretmenler, Ordu’yla olan ilişkilerini koruyacaklardır.

(Ek fıkra: 22.4.1941 – 637/1 mad.) Harp Okulu’na köken oluşturan askeri liseler bütçe ve kadrolarıyla Milli Savunma Bakanlığı’na aktarılmıştır.

 

Madde 6- İşbu yasa yayımlanma tarihinden başlayarak geçerlidir.

 

Madde 7- İşbu yasanın yürütülmesinde Bakanlar Kurulu görevlidir.»

 

Pek doğaldır, bu yasa, bazı kişiler, çevreler bakımından ruhsal sarsıntılara yol açan bir olgudur. Ve bu yasanın ortaya koyduğu durum, o bazılarına göre, alışılagelen, dolayısıyla olağan sayılan olayların dışında olan ve onları, ölüm, kaza, deprem, yangın, saldırı, … gibi derinden rahatsız eden, hani, ‘travmatik’ dedikleri bir şeydir… Ancak, Cumhuriyet de yeni bir olgudur ve yasalarını kendi koyacaktır.

 

*

SBS, OKS, ÖSS ve daha olabilecek şeylerden önce şu ‘öğretim birliği’ denen ilkeyi kavramakta yarar var. Şunun şurasında okulların açılmasına ne kaldı? İki ay mı? Zaman dediğin durmuyor, akıp gidiyor.

 

 

İnal Karagözoğlu

Yalıkavak, 21 Temmuz 2008

 

© 2008 İK

 

 

 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.